Artykuły powinny być napisane w języku polskim, a tekst powinien być przesłany w postaci pliku Word. W tekście nie należy stosować żadnych wyróżnień poza akapitami oraz nazwami taksonomicznymi (pisanymi kursywą, bez nawiasów). Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz adres kontaktowy. Abstrakt polski i angielski nie powinien przekraczać 1500 znaków. Tabele i ryciny należy przygotować jako odrębne pliki. Spis literatury podaje się w układzie alfabetycznym, w kolejności według nazwisk autorów. Po autorze należy podać kolejno: rok wydania, tytuł, nazwę czasopisma, tom i strony, a w przypadku pozycji książkowych – nazwę wydawnictwa i miejsce wydania.

   Autorzy tekstów zobowiązani są do wykonania ewentualnych poprawek po recenzji i opracowaniu redakcyjnym oraz jednej korekty drukarskiej. Informacje o gatunkach weryfikowanych przez Komisję Faunistyczną muszą uzyskać jej akceptację. Nazewnictwo oraz układ systematyczny należy przyjąć za umieszczonym na stronie internetowej Komisji Faunistycznej: www.komisjafaunistyczna.pl. Nadesłanie pracy przez Autora jest równoznaczne z tym, że praca nie była wcześniej opublikowana, aktualnie nie jest złożona do druku gdzie indziej oraz że wszyscy Współautorzy znają i akceptują treść pracy. Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane.

   Teksty do redakcji należy wysyłać pocztą elektroniczną, na adres: izuza@interia.pl.

   Autor otrzymuje od redakcji egzemplarz czasopisma w którym opublikowano jego tekst, oraz swój artykuł w postaci pliku pdf.